ദുബായ് ദേരയിൽ നടന്ന ഞാൻ മലയാളി  മാസികയുടെ പ്രകാശന ചടങ്ങ്‌

selfie