ഇന്ത്യയിൽ നഴ്‌സിങ് പഠനം പൂർത്തിയാക്കി ഇന്ത്യൻ നഴ്‌സിങ് കൗൺസിലിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള നഴ്‌സുമാർക്ക് വിദേശരാജ്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും വികസിത രാജ്യങ്ങളിൽ വലിയ അവസരങ്ങളുണ്ട്. ജനറൽ നഴ്‌സിങ്, മിഡ്‌വൈഫറി എന്നിവയിലെ അംഗീകൃത ത്രിവത്സര ഡിപ്ലോമയോ നഴ്‌സിങ്ങിൽ സർവകലാശാല ബിരുദമോ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയവർക്ക് രജിസ്‌ട്രേഷൻ കഴിഞ്ഞുള്ള തൊഴിൽ പരിചയം കൂടാതെ തന്നെ പല വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും തൊഴിൽ നേടാൻ കഴിയും. മിക്ക രാജ്യങ്ങളിലും നഴ്‌സിങ് ജോലിക്ക് സ്ത്രീ-പുരുഷ വ്യത്യാസമില്ല. ഓസ്‌ട്രേലിയ, കാനഡ, അയർലൻഡ്, ന്യൂസിലാൻഡ്, യുകെ, യുഎസ്എ എന്നീ ഇംഗ്ലീഷ് രാജ്യങ്ങളിലും ജർമനി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചില യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലും വിവിധ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലും മുൻകാലങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് നഴ്‌സുമാർക്ക് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ അവസരങ്ങളുണ്ട്. ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻ നഴ്‌സുമാർക്ക് നല്ല ഡിമാന്റുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നഴ്‌സുമാർക്ക് ഇതു സുവർണാവസരമാണ്.

ഇന്ത്യയിലേതുപോലെ തന്ന വികസിത രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം നഴ്‌സിങ് ഒരു റഗുലേറ്റഡ് പ്രൊഫഷൻ ആണ്. അതുകൊണ്ട് അതതു രാജ്യങ്ങളിലെ നഴ്‌സിങ് കൗൺസിൽ അഥവാ തത്തുല്യമായ പ്രൊഫഷണൽ ബോഡിയുടെയും തൊഴിൽ, ഇമിഗ്രേഷൻ മന്ത്രാലയങ്ങളുടെയും നിയന്ത്രണത്തിനും ചടങ്ങൾക്കും വിധേയമായിട്ടാണ് ഇന്ത്യൻ നഴ്‌സുമാർക്ക് അവിടങ്ങളിൽ തൊഴിൽ തേടാനും നേടാനും കഴിയുക.

ഇംഗ്ലീഷ് ദേശീയ ഭാഷയായുള്ള ആറ് വികസിത രാജ്യങ്ങളിലെ നഴ്‌സിങ് അവസരങ്ങളും രജിസ്‌ട്രേഷൻ മാനദണ്ഡങ്ങളുമാണ് ഈ ലേഖനത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. ഈ ആറു രാജ്യങ്ങളിലും നഴ്‌സുമാർക്ക് വലിയ അവസരങ്ങളാണ് തുറന്നുകിടക്കുന്നത്. ഈ രാജ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ നഴ്‌സുമാരെ പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളി നഴ്‌സുമാരെ ഹർദ്ദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതു മാത്രമല്ല, കുടുംബത്തോടെ എത്താനും അവിടങ്ങളിൽ സെറ്റിൽ ചെയ്യാനുള്ള അവസരങ്ങളും ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ രാജ്യങ്ങളിലെ പ്രത്യേക അവസരങ്ങളെക്കുറിച്ചും ആനുകാലിക മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഞാൻ മലയാളിയുടെ വരും ലക്കങ്ങളിൽ വായിക്കാം.

subscribe