ഹോമിയോപ്പതി ഒരു വ്യക്ത്യാധിഷ്ഠിത ചികിത്സയാണ്. അതായത് ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും പ്രത്യേകതകളെയും സ്വഭാവവിശേഷങ്ങളെയും കണക്കിലെടുത്ത് ഒരേ രോഗം ബാധിക്കുന്ന വിവിധ രോഗികൾക്കു വ്യത്യസ്ഥ മരുന്നുകൾ നൽകി ചികിത്സിക്കുന്ന രീതി ആണ് ഹോമിയോപ്പതിയിൽ ഉള്ളത്. ഒരേ രോഗം ബാധിച്ച വിവിധ രോഗികളിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ മരുന്നുകൾ നൽകിയുള്ള ചികിത്സയാണ് വ്യക്ത്യാധിഷ്ഠിത ചികിത്സ. ചികിത്സയിൽ ഒരു രോഗിക്ക് നൽകാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പരിഗണനയാണ് വ്യക്ത്യാധിഷ്ഠിത ചികിത്സ എന്നത്. രോഗത്തോടൊപ്പമോ ചിലപ്പോൾ അതിനെക്കാളേറെയോ രോഗിക്കു നൽകുന്ന ഈ പരിഗണന തന്നെയാണ് ഹോമിയോപ്പതി ചികിത്സയെ കൂടുതൽ ജനകീയമാക്കുന്നതും.

എല്ലാ ചികിത്സാരീതികളിലും സ്ത്രീരോഗ ചികിത്സക്കു പ്രത്യേക വിഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ട്. മോഡേൺ മെഡിസിനിൽ അത് ഗൈനക്കോളജി എന്ന് അറിയപ്പെടും. പ്രസവ ശുശ്രൂഷ മാത്രം പ്രതിപാദിക്കുന്ന പ്രസൂതികാശാസ്ത്രം ആയുർവേദത്തിൽ ഉണ്ട്. ഹോമിയോപ്പതിയിൽ ഔഷധ ഗുണ വിജ്ഞാനിയം എന്ന മരുന്നുകളെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന മെറ്റീരിയ മെഡിക്ക എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ മരുന്നുകളെ തന്നെ സ്ത്രീ മരുന്നുകൾ എന്നു തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ചില മരുന്നുകൾ സ്ത്രീകൾക്കു വേണ്ടി മാത്രമുള്ളവയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷന്മാരിൽ വളരെ അപൂർവമായേ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരാറുള്ളൂ എന്നാണ് മെറ്റീരിയ മെഡിക്കയിൽ പറയുന്നത്. പ്രായോഗിക തലത്തിലും അത് ഏറെ ശരിയാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പൾസാറ്റില്ല, സെപിയ തുടങ്ങിയ മരുന്നുകൾ വിവിധങ്ങളായ സ്ത്രീ രോഗങ്ങളിൽ ഏറെ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നു. അമ്പതിലധികം സ്ത്രീ പ്രാമുഖ്യം ഉള്ള മരുന്നുകൾ ദൈനംദിന ചികിത്സയിൽ ഹോമിയോപ്പതിയിൽ വിവിധ രോഗങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു.

സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഹോമിയോപ്പതി വകുപ്പിനു കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജനനി എന്ന വന്ധ്യതാചികിത്സാപദ്ധതിയിലൂടെ അഞ്ഞൂറിലേറെ ദമ്പതികൾക്കു കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞു. വന്ധ്യത എന്നത് പുരുഷന്മാരേക്കാൾ അധികം സ്ത്രീകളെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്‌നം ആണ്. പലപ്പോഴും വന്ധ്യതയ്ക്കു കാരണം പുരുഷന്മാരിലെ പ്രശ്‌നങ്ങൾ ആണെങ്കിലും എപ്പോഴും കുറ്റപ്പെടുത്തലുകൾക്ക് വിധേയമാകുന്നത് സ്ത്രീകളാണ്.

subscribe