ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിനും രോഗനിവാരണത്തിനുമുള്ള പ്രധാന ഉപാധിയായി യോഗ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. യോഗ എന്ന ബ്രഹത് ശാസ്ത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രചാരം ഉള്ള ഘടകം യോഗാസനങ്ങള്‍ ആണ്. പതഞ്ജലി യോഗശാസ്ത്രത്തില്‍ യോഗയുടെ എട്ടു അംഗകളില്‍ മൂന്നാമത്തെയാണ് യോഗാസനങ്ങള്‍. യോഗാസനകളെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വിശദാംശങ്ങള്‍ ലഭ്യമാകുന്നത് ഹഠയോഗ ഗ്രന്ഥങ്ങളില്‍ ആണ്. ഹഠയോഗയിലുള്ള ആസനങ്ങളെ, അതിന്‍റെ ഗുണമനുസരിച്ചു മൂന്നായി തിരിക്കാം. 1) വിശ്രമത്തിനു വേണ്ടിയുള്ളത് 2) ധ്യാനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളത് 3) ശരീര പുഷ്ടിക്ക് വേണ്ടിയുള്ളത്. മൂന്നു വിഭാഗങ്ങളിലും ഉള്‍പ്പെടുന്ന നൂറുകണക്കിന് യോഗാസനങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവ ചെയ്യുമ്പോള്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഈ പംക്തിയിലൂടെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. ഈ മാംസം ലളിതവും എന്നാല്‍ വളരെ ഫലപ്രദവുമായ ശവസാനത്തെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കാം. ശവാസനം ശരീരത്തിന് പൂര്‍ണ വിശ്രമം ലഭിക്കാനും മലര്‍ന്നു കിടന്നുള്ള യോഗാസനങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്കും യോഗനിദ്ര ചെയ്യുവാനും ശവാസനം പ്രയോജനപ്പെടുന്നു. ചെയ്യേണ്ട രീതി.
  • യോഗമാറ്റിലോ, കട്ടിയുള്ള ഷീറ്റിലോ ശരീരഭാഗങ്ങള്‍ നിലത്തു മുട്ടാതെ രീതിയില്‍ മലര്‍ന്നു കിടക്കുക.
  • കാലുകളും കൈകളും നീട്ടിവയ്ക്കുക.
  • കാലുകള്‍ ചെറുതായി അകത്തി, ഉപ്പൂറ്റി അകത്തേക്കും കാല്‍വിരലുകള്‍ പുറത്തേക്കും വരുന്ന രീതിയില്‍ കിടക്കണം.
  • കൈകള്‍ ഇരുവശത്തുമായി, ശരീരത്തില്‍ നിന്നും അല്‍പ്പം അകത്തി, കൈവിരലുകള്‍ അല്‍പ്പം മടക്കിവയ്ക്കുക.
  • കഴുത്തും, തലയും നേരെയോ, ഒരു വശത്തേക്ക് അല്‍പ്പം ചരിച്ചോ വയ്ക്കാം.
  • ശരീരത്തിലെ പേശികള്‍ പൂര്‍ണമായും അയച്ചിടണം. പേശികളോ, സന്ധികളോ ബലമായി ഇരിക്കരുത്.
  • ശരീരത്തെ പൂര്‍ണമായ വിശ്രമാവസ്ഥയില്‍ ആക്കുക.
ശ്വാസക്രമം ശാന്തവും, ദീര്‍ഘവുമായി ശ്വസിക്കുക. ശ്വാസം അകത്തേക്കെടുക്കുമ്പോള്‍ ഉദാരഭാഗം വെളിയിലേക്കും ശ്വാസം പുറത്തേക്കു വിടുമ്പോള്‍ ഉദാരഭാഗം അകത്തേക്കും പോകുന്ന രീതിയില്‍ ക്രമീകരിക്കുക. ശ്രദ്ധ കഴിവതും ശവാസനത്തില്‍ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുവാന്‍ ശ്രമിക്കുക. തുടക്കക്കാര്‍ക്ക് അല്‍പ്പം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാകാം. അങ്ങനെയുള്ളവര്‍ ശ്വാസത്തോടൊപ്പമുള്ള ഉദരത്തിന്‍റെ ചലനത്തില്‍ ശ്രദ്ധിക്കാം.